Jiva Beach Resort
×
#

COVID-19 AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii No:Z/0095

Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Bolu Dağı A.Ş.) olarak; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında çalışanlarımızdan / ziyaretçilerimizden/misafirlerimizden, COVID19 (Korona Virüs) taşımalarını/taşıma ihtimallerini belirlemek amacıyla, birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu bilgilendirme, KVKK 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır. Bu bilgilendirmenin amacı kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Hangi Kişisel Verileriniz, Hangi Amaçla İşlenir?

• Kimlik Bilgileri

 İsim, Soy isim,

 Kişisel verinin işlenme amacı; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İletişim Bilgileri

 Telefonu Numarası, Adres

 Kişisel verinin işlenme amacı; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Sağlık verisi

 Ateş ölçüm verisi, Covid-19 belirtileri, Covid-19 pozitif olan kimse ile temas verisi, Covid-19 test sonucu

 Kişisel verinin işlenme amacı; Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Geçmiş seyahat bilgisi

 Yakın zamanda yurtiçi veya yurtdışı seyahati bilgisi

Kişisel verinin işlenme amacı; Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Bolu Dağı A.Ş. işyerine ve birimlerine yaptığınız giriş ve erişimler sırasında işlenmektedir.

Veri sorumlusu olarak, kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeni ile verilerinizi toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, hukuki ve kanuni yükümlülüklerimiz doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ankara-İstanbul Otoyolu 277. Km. Elmalık Mevkii No:Z/0095 Bolu adresine göndererek,

• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte BOLU DAĞI A.Ş. ’ye bizzat başvurarak,

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle boludagias@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

• İlgili Kişi tarafından Bolu Dağı A.Ş.’ ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@boludagi.com.tr adresimize göndererek

Bolu Dağı A.Ş.’ ya iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.